Annales de Limnologie - International Journal of Limnology - Forthcoming

  • Phytoplankton functional groups response to environmental parameters in Muling River basin of northeast China
    Xu Sun, Patteson Chula Mwagona, Isaac Ekyamba Shabani, Wenjiu Hou, Xiaoyu Li, Fei Zhao, Qing Chen, Yuxi Zhao, Xingchun Li, Chengxue Ma and Hongxian Yu
    Accepted: 10/07/2019